top of page

Past Events

Interview with Marlon Tanti

Marlon Tanti

Kemm ghandek zmien? / How old are you ?

36

Sena tadt Twelid ? / Date of birth?

1982

Fejn trabbejt u fejn toqghod? / Where do you Live ?

Trabbejt iz-Zurrieq u bqajt noqghod hawn / I grew up in Zurrieq and still live there .

Kemm ilek tistad u min kien l ewwel persuna li ressqek lejn is sajd bhala passatemp? / How long have you been fishing & whom interested you into fishing?

L-ewwel sajd tieghi kien man-nannu Saver, iz-Zurrieq maghruf bhala Saver tal-pitrolju u konna immorru Wied iz-Zurrieq ghal-vopi. Dak iz-zmien konna nistadu bil-qasab tal-bamboo imma xorta konna niehdu pjacir. Niftakar meta xtara l-ewwel qasab tal-fibre kien qisu xtara d-dinja. / My first casts in fishing where together with my Grandad Saver also known as Saver that sells parafine and we used to go to Wied iz Zurrieq to fish for Bogue. In them days we used to fish with Bamboo rods which we still enjoyed doing . Still remember the day when he bought the first fibre rod he was over the moon with it.

Kemm ilek li bdejt tipperfezzjona iktar fuq sport fishing u min kien l ewwel persuna li ressqek lejn is sajd bhala sports? / How long ago did you start perfecting you skills in Sport fishing & whom was the first person that introduced you to Sport Fishing?

Bdejt ninteressa ruhi fuq sport fishing fis sena 2014 u kien Lyon Galea li beda jhajjarni nidhlu ghal-competition tad-doubles mal-Blue Sea Sport Angling Club. / I started to interst myself in Sport Fishing around 2014 and it was Lyon Galea that persuaded me to enter a doubles competition with him at Blue Sea Angling Club.

Mument li tibqa iggor fil memorja ta wahda mill ewwel hut li qbadt u tibqa tiftakar? / A memory that you will cherish of one of your first fish caught ?

Wiehed mill-mumenti sbieh li jibqaw fil-memorja kien meta qbadt l-ewwel Sargu waqt sajda bil-lejl ma tlett ihbieb li kien jizen 650g. Qatt ma kont hassejt dik il-gibda sabiha fuq qasba tar-reel. This was during a night fishing session together with three friends of mine and landed a nice sized bream that weighed 650g . I had never felt that thug off ba fish bite on a rod & reel set up.

L ewwel kompetizzjoni li erbaht? / First competition won ?

L-ewwel kompetizzjoni li rbaht kienet l-ewwel sajda singles li stadt ma Blue Sea u din kienet saret ix-Xemxija fejn klassifikajt fl-ewwel post. / This was in Xemxija which I placed first in, it was my first ever competition I had won on my first singles match together with Blue Sea .

Memorji sbieh u x tibqa tiftakar fuq l ex club tieghek Blue Sea? What memories & what do you still remember with your ex club Blue Sea?

Mal-Blue Sea li huwa Club li ghadu f'qalbi kelli esperjenzi sbieh. Wahda minnhom kienet waqt id-doubles li kienet saret Ghawdex fis-sena 2015 fejn fuq running float bi xlief .20mm u sunnara 8 kienet messitni Cervjola sabiha li ghalkemm wara glieda ta madwar 20minuta kif ressaqta lejn ix-xatt kont tlifta, xorta kienet tatni gost kbir. Ovvjament lisbah sajda li kelli kienet tas-Sliema waqt doubles mal-partner Wayne Bugeja fejn konna qbadna fuq 6 kilos mulett u xi hut iehor fejn gejna l-ewwel post. / I had various great expiriance with Blue Sea whom I still hold them close to heart. One of them was when in 2015 there was a match held in Gozo where on a running float set up .20mm line & size 8 hook I managed to hook on a nice Amberjack which I ended up loosing after a 20 minute fight which managed to loose it as soon as I managed to get it close to the shore. It was still a good feeling fighting the fish until it beat me to it. Obviously the best match was in Sliema during a doubles match fishing with my partner Wayne Bugeja where we managed to land over 6 Kilos mainly Mullet but had other fish too , we managed to place first in this match.

X kien li ressqek lejn il club HOFC? / What made you think to come to HOFC ?

Ersaqt lejn il-Club HOFC sabiex ngib esperjenzi godda u nitghallem aktar fuq dan l-isport ghal qalbi. / I came over to HOFC to gain more experiences and learn more with regards to Sport Fishing that I really enjoy doing.

Sena partikolari ghalik u il partner ….. memorji ta sajdiet partikolari din is sena x tibqa tiftakar l iktar? / Any particular year for you and your partner ... any memories on specific matches during that year & anything you will keep in mind ?

S-sena 2017 kienet lisbah sena fejn ghalkemm fl-ewwel sajda morna hazin hafna, dan ma qatalniex qalbna u stinkajna li spiccajna biex xorta gejna l-ewwel post fil-league tad-doubles ma Blue Sea. / This without a doubt would be 2017 , which started off being one of our worst starts . This did not deter us from taking on the challenge & did our upmost to end up still placing first overall in this Doubles League at Blue Sea.

Min hu l iktar sajjied tajjeb inti jew il partner tieghek? / Whom is the best angler you or your Partner ?

Waqt doubles mhemmx min hu l-ahjar, rizultati jigu billi flimkien nitkellmu, nippjanaw u nghinu lil xulxin waqt is-sajda. Kultant niggieldu xi wahda wkoll fejn ma naqblux jew mmorru hazin imma b'hekk titghallem. / During the doubles league there is no one that is better than the other , it all comes down to both discussing , planning and helping each other during the matches. Every now & then there are times when we end up not doing well which ends up in a lesson learnt of which we do our best to learn from the next time.

U min hu l iktar fortunat? / Whom is the luckiest ?

Hu jghid li jien........jien nghid li hu! / He says its me .... but I say its him!

Fejn min l iktar li tiddejaq tigi waqt sajda importanti? / Next to whom do you not like drawing during an important match ?

Lol....fejn Adrian Nelson. Tista tghid li meta ninzerta hdejh kif nibdew narmaw jixghel ir-radio u hallih jdoqq u jkanta. Jien nitlef ftit il-koncentrazzjoni ghax jdejjaqni l-istorbju waqt sajda! / Lol .... next to Adrian Nelson . This is due to when I draw a Peg next to him , he switches on on the radio and sits there playing music and singing. I tend to loose concentration when there is noise around me during a match.

U fejn min l iktar li tiehu pjacir? / Next to whom do you enjoy fishing next to?

Haha.....hdejn Adrian Nelson wkoll. L-aktar xhin jitfi ir-radio ghax dak jfisser li ma jkunx sejjer tajjeb u hekk ninduna li qieghed ahjar minnu :) / Ha Ha... same again Adrian Nelson , especially when he swit ches off the radio which is normally a sign that he is not doing well and that I must be doing better than him :).

X tahseb fuq il federazzjoni tas sajd sportiv f Malta? / What do you think about the Sport Fishing Federation in Malta?

Sissa kelli l-esperjenza li nistghad dawn l-ahhar sentejn fil-kompetizzjonijiet tal-federazzjoni li fihom tiltaqa ma l-aqwa sajjieda ta kull club f-Malta. Ovvjament l-isbah competition li wiehed jista jiehu sehem fihom huma dawn ghax tkun taf inti bhala sajjied fejn qieghed. Dis-sena gejt l-ewwel post mat-team A tal-HOFC u tmien post fil-klassifika singles minn 50 sajjied. / So far I managed to experience Federation Fishing for these last 2 years were you get to fish with some of the best anglers in Malta. This is one of the nicest competitions as you end up finding out how you are improving in the Sport. This year I managed to place first with Team A from HOFC & place 8th Overall in the individuals out of 50 Anglers.

X tahseb bhala club HOFC qed jaghmel bizzejjed biex jilhaq l aspettativi tal membri? / What do you think about HOFC , are they doing enough to meet the members expectation?

Is-sena 2018 kienet l-ewwel esperjenza tieghi ma dan il-club fejn nhoss li dan il-club huwa wiehed organizzat. Xi haga sabiha kienet li l-postijiet tas-sajdiet doubles gew kolla decizi minn votazzjoni mill-membri. / This is my first year 2018 experience with HOFC were I feel that the Club is an organised one. Another thing I liked was the way that the Venues were all chosen by the members by means of a poll.

X tixtieq tara iktar fil club? /What would you like to see more of in the Club?

Xi haga li forsi nixtieq nara hija li tidhol xi sajda bil-lejl waqt xi competition doubles jew singles. / One thing that I would like to see in future is to have a match that is fished at night during either the singles or doubles league.

L iktar qasba li thobb tistad biha u liema metodu? / Which Rod do you like to use & what technique ?

Ovvjament ghandi qasba ghal-qalbi wisq u din hija Tubertini Twin Trout 5-15g li nuza ghas-sajda tal-qiegh (paternoster). / Obviously I do have a Rod that I like to use which is the Tubertini Twin Trout 5 to 15g that I use to fish for bottom fish with the Paternoster Technique.

Fejn tarak daqs hames snin ohra tahseb li tibqa tistad bhala sports? / Where do you see yourself in five years from now, do you think you will still be practicing Sport Fishing?

Nispera li nibqa nsib il-hin sabiex mqar niehu sehem fil-competitions. Bhalissa mpenjat b'hafna affarijiet ohra u jekk naqta il-competitions nkun qtajt is-sajd. / I hope to still find time to take part in Sport Fishing Competitions as at the moment I am quite busy , as if I stop taking part that would be the end of me fishing.

Recent Posts
bottom of page